Кiровоградська Асоцiацiя “Громадськi iнiцiативи” створена у 1999 роцi, зареєстрована у лютому 2000 року. Об’єднує представникiв творчої iнтелiгенцiї: журналiстiв, юристiв, викладачiв, працiвникiв культури, студентiв. Президент Асоцiацiї Любов Лук’янцева – вiдомий в областi журналiст, громадський дiяч.

Асоцiацiя здiйснює монiторинги, проводить Круглi столи, конференцiї, семiнари, тренiнги, Інтернет-конференції, органiзує навчання журналiстiв, юристів, надає безкоштовнi юридичнi консультацiї та правову допомогу; здiйснює громадський контроль за владою, вивчає громадську думку i пiдтримує громадськi iнiцiативи; широко висвiтлює питання свободи слова та порушень прав людини в мiжнародних, всеукраїнських та мiсцевих ЗМI, у законодавчому iнформацiйному бюлетенi та на веб-сайтi http://www.monitoring.kr.ua/. Асоцiацiя поширює законодавчу iнформацiю серед ЗМI областi та громадянами.